Members

Malta Girl Guides

Malta Girl Guides

Brownies' Story Time

Il-FERH TAL-PITIROSS

(please find English version below)

Storja ta' Natalie Portelli

Taqbila ta' Mark Anthony Vella

 

Ir-rebbiegha kulhadd ihobbha, kemm il-kbar u kif ukoll it-tfal iz-zghar.  Imma l-aktar li jkunu qeghdin jistennewha jkunu l-annimali z-zghar u l-insetti.

Fil-Buskett, kienu joqghodu hafna annimali u nsetti, fosthom kien hemm grupp zghir li kulfejn tarhom kienu dejjem flimkien. Fil-fatt bnew id-dar taghhom vicin xulxin biex jekk ikollhom bzonn xi haga isibu lil xulxin malajr.

Kien hemm il-bebbuxu li kien ihobb joqghod taht il-weraq tal-haxix selvagg, in-nahla li kienet l-aktar wahda biezla; dejjem ittir minn fuq fjura ghall-ohra, il-gremxula li kienet tehlishom minn nemus li kien il-platt favorit taghha u l-farfett l-ikkulurit li kull fejn kien jghaddi isebbah.

  

 

Kien hemm ukoll il-brimba li kienet tibni ghanqbut mill-isbah.  Tista' tinduna jekk thares lejh mill-vicin.  In-nannakola ukoll kienet toqghod hdejhom u kienet thobb tiekol l- insetti.  Vicin kien hemm ghadira li jghix fiha z-zring l-ohxon.  Il-qanfud ma kienx jghix vicin u l-bebbuxu ha pjacir peress li kien l-ikla favorita tieghu u ma xtaqx jghix go zaqqu.

Ghalkemm dawn l-annimali kienu jmorru tajjeb flimkien kellhom il-kap taghhom.  Il-barbagann, li kien xih u inteligenti.

 

Darba wahda, kulhadd kien fuq xogholu,  meta n-nahla lemhet xi haga mhux tas-soltu qalb il-fjuri.  Hi inhasdet meta rat il-fjuri qeghdin jiccaqalqu u l-anqas kien hemm ziffa rih.  In-nahla resqet aktar fil-vicin bil-mod il-mod u nhasdet b' li rat.

Kien hamm ferh ta' pitiross li kien waqa' minn gol-bejta.

"Ghajjut, ghajjut," beda jitlobha bil-hniena l-ferh tal-pitiross.

Il-ferh tal-pitiross kien gie kwazi fl-ilma u jekk ikompli jithabat kien se jaqa' kollu kemm hu fl-ilma u mbaghad kien ikun impossibli li xi hadd kien se jirnexxielu jsalvah.

"Ipprova ticcaqlaqx," qaltlu n-nahla, "se nipprova mmur ngib l-ghajnuna."

In-nahla bdiet iddur ma l-ghadira biex forsi tara liz-zring l-ohxon.  Fl-ahhar meta kienet kwazi qatghet qalbha lemhitu u ghajtitlu,

 "Zring, zring ghandi bzonn l-ghajnuna tieghek."

"X'garalek dalghodu nahla, kemm tidher ecitata?" staqsiha z-zring.

"Imxi mieghi fit-tarf ta' l-ghadira. Waqa' ferh ta' pitiross u jekk ma tghinix insalvah imut zgur," qaltlu n-nahla.

Iz-zring gham sa fejn qaltlu n-nahla. Bil-mod il-mod iz-zring beda jinbotta lill-ferh tal-pitiross.

In-nahla thassritu u weghditu li se tghinu jsib ‘l ommu.

"Stennini hawnhekk," qaltlu n-nahla, ‘jien sejra nfittex ‘l ghajnuna".

Hu obdieha u hi taret tfittex lil hbieb taghha forsi jkollhom xi idea kif se jsibu ‘l ommu.  Ma damitx ma ltaqet mal-bebbuxu u qaltlu x'gara f'dik il-ghodwa.

"Nixtieq hafna nghinek," qalilha l-bebbuxu, "imma jien bic-cokon tieghi x'nista' naghmel?"

"Ara ghal issa ma jafx imma jekk trid mur hdejn u zommlu kumpanija," qaltlu n-nahla u l-bebbuxu mar bil-mod hdejn il-ferh tal-pitiross li kien ghadu qieghed jibki.

In-nahla kompliet ittir u ltaqghat mal-gremxula u ghajtitilha u qaltilha x'gara f'dik il-ghodwa.

 "Nixtieq hana nghinek," qaltilha l-gremxula, "imma jien x'nista' naghmel?"

"Jekk trid tista' tmur u toqghod ghassa li ma jigrilu xejn," qaltilha n-nahla u kompliet ittir.

In-nahla rat lin-nannakola fuq il-fjura favorita taghha u marret hdejha. Imbaghad irrakontatilha x'kien gara f'dik l-ghodwa.

"Nixtieq hafna nghinek," qaltilha n-nannakola , "imma x'nista' naghmel?"

Inti taf tirrakonta stejjer sbieh.  Jekk ghandek aptit, tista tmur tghidilha ftit stejjer biex ghaljena ruhu," qaltilha n-nahla.

In-nahla ma damitx ma ltaqghet mal-brimba u qaltilha x' kien gara f'dik l-ghodwa.

 "Nixtieq hafna nghinek," qaltilha l-brimba, "imma jien x'nista' naghmel?"

"Inti tibni  ghanqbut b'sahhtu hafna.  Jekk m'intiex ghajjiena tista tmur hdejn il-ferh tal-pitiross u tibni ghanqbuta vicin tieghu biex tiprotegih minn xi ghadu," qaltilha n-nahla.

Il-qanfud li kien fil-vicin xema' kollox u ghajjat lin-nahla.

"Nahla ghandek bzonn xi ghajnuna minn ghandi?"

"Kull ghajnuna hija tajba," qaltlu n-nahla. Hi ftakret li l-bebbuxu kien mar diga u kienet taf kemm kien jibza' mil-qanfud ghalhekk qaltlu,

"Tista' tara tarax lil omm il-pitiross.  Fil-kaz ghajdilha li z-zghir taghha qieghed jistenniha hdejn  l-ghadira taz-zring l-ohxon."

In-nahla kompliet ittir u tant kienet aljenata li lill-farfett ikkulurit ma ratux u baqghet diehla fih. Bil-habta t-tnejn waqghu ma' l-art imma b'xorti tajba ma gralhom xejn.

 "X'inti aljenata dalghodu!" qalilha l-farfett l-ikkulurit.

In-nahla qaltlu x'gara f'dik il-ghodwa.  Il-farfett li kien kburi bih innifsu ghax kien jaf kemm kien sabih offra li jmur iferrah lill-ferh tal-pitiross.

Sadanittant, il-barbaggan kien sema' kollox ghalhekk mar ifittixha  hu lil omm il-pitiross.  Ma damx ma sabha u hadha hdejn it-tarf ta' l-ghadira taz-zring l-ohxon.

Tghidx kemm staghgbet meta rat li dawk l-annimali u nsetti kollha jiehdu hsieb il-ferh taghha.

 

"Grazzi, grazzi minn qalbi," qaltilhom ommu, "qatt ma bsart li se nsibu haj.  Kemm hu sabih meta kulhadd jiftiehem u jghin lil xulxin.  Hekk kollox isir ajhar.

Il-barbagann ma qal xejn imma kien kburi bihom.

 

***

 

Story in English:

Helping Baby Robin

 

Original story in Maltese by Nathalie Portelli

English translation by Carmen Camilleri

 

Everyone loves spring, grown-ups and children alike.  But no one looks forward to it as much as the little animals and insects.

In Busklett lived many animals and insects, among them a little group who were always seen together.  They were such good friends that they built their houses close to each other.  That way, they could easily help out if anyone one of them needed anything.

Snail lived under the weeds, well-shaded by the leaves.  Bee was always busy, flying from one flower to the next.  Lizard rid them of mosquitoes, which were her favourite dish.  And there was beautiful Butterfly who brightened up everywhere with his lovely colours.

Spider built beautiful lacy webs.  You could only see them if you looked closely enough.  And what about Ladybird?  She was a neighbour too and she loved eating tiny insects.  Close by in the pond lived Fat Frog.  Hedgehog did not live so close and Snail was very happy about that.  You see, hedgehogs loved to eat snails, and he didn’t want to live in Hedgehog’s tummy.

Even though all the animals got on well together, they had a leader.  This was Brown Owl, who was old and wise.

One day, while everyone was busy doing their work, Bee saw something unusual amongst the flowers.  She was startled when she saw the flowers move and shake even though there wasn’t even a breeze.  Very, very slowly, Bee moved closer and closer.  And she gasped in surprise at what she saw!

A baby robin had fallen out of his nest.

“Help me, please help me!” cried Little Robin.

As he flapped his weak wings and wiggled on the ground, he slipped closer to the edge of the pond.  A little more fluttering and he would fall into the water.  Then no one could save him.

“Try not to move,” said Bee. “I will go and find some help.”

She flew around the pond, looking for Fat Frog but she could not see him anywhere.  When she had almost given up she glimpsed him hopping onto a rock, and she called him.

“Fat Frog, Fat Frog I need your help!”

“Why are you so excited?” croaked Fat Frog.  “What happened?”

“Come with me to the edge of the pond.  Little Robin has fallen out of his nest and if you don’t help me her will soon fall into the water and drown,” buzzed Bee, all worried.

Fat Frog leaped into the water and swam to the spot Bee had told him about.  Very gently she pushed Little Robin safely sway from the edge. 

“Poor Little Robin,” Bee said.  “Wait for me here.  I will try to find your mum.  I am sure I can find some help.”  And away she flew, leaving Little Robin patiently waiting for her near the pond.

Bee was sure her friends would think of a way to find Mummy Robin.  She was looking for her when she came across Snail and she soon related what had happened to Little Robin.

“Oh dear!” said Snail, “I really wish to help you.  But I am so small. What can I do to help?”

“I don’t really know how you can help right now.  But if you go near him you can keep him company.  At least he won’t feel lonely,” said Bee.  So very slowly Snail crawled towards Little Robin who was still crying softly.

As Bee flew away she soon met Lizard.  She called her and told her about the Little Robin’s plight.

“I really wish to help,” said Lizard, “but what can I do?”

“If you wish you can go and sit besides him and make sure he’s all right,” said Bee, and off she flew again.

Soon she came across Ladybird sitting on her favourite flower.  So she flew down next to her and related all that had happened earlier to her.

“I would really like to help,” said Ladybird, “but how can I do that?”

“You know how to relate such lovely stories.  If you feel like, you can go near Little Robin and tell him some stories.  It will take his mind off his worries,” said Bee.

It didn’t take Bee long to meet Spider who was very close by.  After she heard about what had happened to Little Robin she said, “I would really like to help, what can I do?”

“You make very strong webs.  If you are not too tired you could go near Little Robin and spin a web close to him to protect him from danger,” Bee answered.

Hedgehog, who was quite near too, heard all that they said and he called out, “Bee, can I help you in any way?”

“Every bit of help counts,” replied Bee.  She remembered that Snail was already on his way and how afraid he was of Hedgehog, so she said, “You can try and find Robin’s mum.  If you do, tell her that her little one is waiting for her near Fat Frog’s pond.

Bee flew on and she was so distracted she flew straight into Butterfly.  They bumped so hard that they fell to the ground but luckily no one was hurt.

“How distracted you are this morning, Bee!” said Butterfly.

Bee explained what had happened that morning.  Butterfly was very proud of himself because hr knew how beautiful he looked.  So he offered to go near Little Robin and cheer him up with his lovely colours.

In the meantime, Brown Owl, who had observed everything, went to look for Mummy Robin herself.  It did not take her long to find her and she showed her the way to the edge of Fat Frog’s pond.

Mummy Robin was amazed to see all those animals and insects looking after her Little Robin. 

“Thank you, thank you so much,” she said.  “I never thought I would find him alive.  How lovely it is when everyone gets on well together and helps each other.  That way everything gets done better, and everyone is happy.”

Brown Owl, being old and wise, said nothing but she was very proud of them all.